Inwestycje krótkoterminowe – co to jest?

Forex

Inwestycje krótkoterminowe są to inwestycje we wszystkie aktywa, które posiadają termin wymagalności krótszy niż 12 miesięcy lub są przeznaczone do obrotu w ciągu następnych 12 miesięcy. Celem inwestycji w aktywa jest osiągnięcie pewnych korzyści ekonomicznych, jakie są wynikiem wzrostu wartości tychże aktywów. Uzyskiwane są wówczas przychody z dywidend czy odsetek. Inwestycje krótkoterminowe należą do podkategorii aktywów obrotowych.

Inwestycje krótkoterminowe, czyli korzyści w stosunkowo krótkim czasie

Wszyscy chcą zwiększać swój kapitał w szybkim czasie. Celem wielu ludzi jest pomnażanie zysku przy pomocy inwestycji krótkoterminowych. Pozyskiwane zyski przy ich pomocy, dostępne są do odbioru w ciągu 12 miesięcy. Dzięki takim inwestycjom krótkoterminowym otrzymuje się pożytek z przyrostu wartości aktywów. Przed dokonaniem wyboru odpowiedniej inwestycji, należy zaznajomić się z wszelkimi opcjami finansowymi. Wszelkiego rodzaju sposoby inwestycji pozwalają na nabycie kosztów finansowych albo produktów majątkowych. Pewne formy inwestycji, mogą trwać do paru godzin.

Rodzaje inwestycji krótkoterminowych

Udziały

Udziały są to wkłady rzeczowe albo pieniężne, jakie zostają wniesione do spółki osobowej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółdzielni. Ich zadaniem jest pokrycie nabytego w danych jednostkach kapitału zakładowego albo funduszu udziałowego do wysokości ustalonej w umowie spółki, albo statusie spółdzielni. Do udziałów nie wlicza się natomiast wniesionych przez firmę opłat, gdyż dopłaty nie przyczyniają się do zwiększenia kapitału podstawowego, a jedynie podnoszone są na kapitał zakładowy spółki.

Akcje

To papiery wartościowe, które zostały wyemitowane przez spółkę akcyjną, potwierdzają one prawa do zasobów majątkowych spółki akcyjnej. Odróżnia się akcje imienne oraz na okaziciela. Akcje na okaziciela są ogólnodostępnym przedmiotem obrotu. Wydawane są one inwestorów na okaziciela po wpłaceniu całkowitej kwoty należnej od niego.

Inne papiery wartościowe

Do nich zalicza się między innymi bony komercyjne, skrypty dłużne, certyfikaty inwestycyjne, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach, a także inne inwestycje, jakie posiadają termin wymagalności mniejszy niż 12 miesięcy. Mogą być one również przeznaczone do sprzedaży w ciągu najbliższego roku obrotowego. Korzyści cierpiące z nich ukazane są w postaci np.odsetek.

Udzielone pożyczki

Udzielone pożyczki należą do inwestycji krótkoterminowych jedynie, gdy terminy ich zapadalności, wynikające z umów,nie przypadają później niż do końca następnego okresu obrotowego.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

W ich skład wchodzą pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe, nie są one akcjami, udziałami czy innymi papierami wartościowymi. Należą do nich między innymi opłaty z tytułu leasingu finansowego, lecz jedynie krótkoterminowe, albo bankowe lokaty terminowe, których zapadalności wynosi więcej niż 3 miesiące, ale mniej niż 12 licząc od dnia bilansowego.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

W tej kategorii umieszczone są środki pieniężne ma rachunkach bankowych i w kasie, inne aktywa pieniężne i inne środki pieniężne.

Do środków pieniężnych zalicza się środki na rachunku bankowym bieżącym, akredytowym, walutowym, oprócz lokat terminowych. Obejmują także czeki, weksle, bony skarbowe, oszczędnościowe, certyfikaty depozytowe.

Inne aktywa pieniężne to pozostałe środki pieniężne, czyli czeki o terminie płatności dłuższym aniżeli 3 miesiące liczone od dnia bilansowego, czeki.

Metody wyceny krótkoterminowych inwestycji

1. Metoda tak zwanej wartości nominalnej, stosowana tylko do środków pieniężnych.

2. Metoda o nazwie L.C. M wykorzystywana, kiedy rynek jest dostępny dla krótkoterminowych inwestycji.

3. Wartość rynkowa, inaczej nazywana godzinową. Jest to suma kosztów.

4. Cena nabycia, którą pomniejsza się o odpisy aktualizujące. To cena zakupu, zawierająca kwotę bez podatków.

Zalety i wady inwestycji krótkoterminowych

Najważniejszą zaletą inwestycji krótkoterminowych jest szybkie zwiększanie kapitału, a także różnorodność możliwości inwestowania krótkoterminowego. Jednak istnieje również ryzyko utracenia zainwestowanych pieniędzy i nie można o zapominać. Zanim zostanie wybrany rodzaj inwestycji, należy uważnie zapoznać się z warunkami oraz ocenić własne możliwości finansowe.