Umorzenie długu- ratunek dla wierzyciela i dłużnika

umorzenie długów

Co to jest umorzenie długu i kiedy następuje?

Umorzenie długu następuje wtedy, kiedy wierzyciel rezygnuje z możliwości spłaty długu przez dłużnika. Dzieje się, to gdy osoby zadłużonej nie stać na spłatę zadłużenia, albo rozprawy sądowe trwałyby zbyt długo i pożyczkodawca poniósłby z tego tytułu koszty znacznie przekraczające sumę, jaką ma spłacić pożyczkobiorca. Polskie prawo przewiduje możliwość przepisania długu na osobę trzecią lub umorzenie jego części, a skutkiem takiej czynności jest wygaśnięcie zobowiązania.

Dług może zostać umorzony przez sąd, Urząd Skarbowy czy ZUS. Są to sytuacje wymagające jednak głębszego omówienia.

Umorzenie długów wyrokiem sądu.

Sądowe umorzenie długów jest to po prostu potoczna nazwa upadłości konsumenckiej. Warunkiem do jej uzyskania jest to, że dług nie powstał z przyczyny dłużnika. Przed sądem należy wykazać, że nie ma się pieniędzy na spłatę zobowiązań ani pracy. Koszt takiej operacji waha się od 3 do 5 tysięcy, jednak jeżeli nie masz z czego ich spłacić, to sąd może umorzyć zadłużenie. Należy pamiętać, że osoba, która bierze na siebie spłatę twoich długów, (syndyk) robi to za cenę dysponowania twoimi przedmiotami. Rzeczy potrzebne do użytku codziennego, możesz kupować za sumy, które on zostawił.

Umorzenie długów w Urzędzie Skarbowym.

W tym przypadku ważne są trzy aspekty: rzetelne i prawdziwe udokumentowanie faktów mających wpływ na naszą sytuację finansową, stosunek dochodów do wysokości długów oraz sama ich wysokość. Urząd powinien się przychylić do wniosku, jeżeli analiza przeprowadzona przez pracowników, wykaże, że po spłacie określonej kwoty, nie będzie stać danej osoby na utrzymanie rodziny.

Umorzenie długu może nastąpić jedynie na wniosek, a do dokumentu należy dołączyć oświadczenie o korzystaniu z pomocy de minimis, zaświadczenie o zarobkach oraz o dochodach małżonka (jeśli ten pracuje), deklarację PIT oraz wszystko to, co może świadczyć o trudnej sytuacji (wyciągi z konta z ostatnich kilku miesięcy, opłaty za leczenie lub rachunki).

Umorzenie długów przez ZUS.

Wniosek o umorzenie długów może starać się osoba, która jest albo była płatnikiem składek; pełnomocnik dłużnika; osoba, na którą przeniesiono odpowiedzialność za długi (np. spadkobierca). Jest to możliwe po stwierdzeniu trudnej sytuacji finansowej i rodzinnej albo po stwierdzeniu całkowitej nieściągalności należności, która następuje:

1. Po śmierci dłużnika, który nie zostawił żadnego majątku i nie ma on spadkobierców;

2. Przy sądowym umorzeniu lub oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości;

3. Jeżeli dłużnik nie ma majątku, żeby mógł spłacić długi;

4. Wysokość sumy nie pokrywa kosztów wysłania upomnienia w przypadku postępowania egzekucyjnego;

5. Koszta egzekucji są wyższe niż wartość majątku osoby zadłużonej.

Podczas postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez ZUS, można starać się o ulgi w ramach tego postępowania.

Umorzenie długu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych negatywnie wpływa na prawa do korzystania ze świadczeń socjalnych oraz na ich wysokość w przyszłości.