Kalkulator odsetek

liczenie odsetek

Zawieramy umowę i określamy wysokość odsetek

Zawierając jakąkolwiek umowę, której przedmiotem jest między innymi konieczność zapłaty pewnej sumy pieniędzy na rzecz jednej ze stron, warto posłużyć się wówczas zabezpieczeniem na wypadek zwłoki w płatności. Ustalenie wysokości odsetek należy bez wątpienia to podstawowych sformułowań umownych i powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w podpisanym przez strony dokumencie.

Warto określić wysokość odsetek w umowie

Odsetki za zwłokę w płatności naliczane są przez wierzyciela od momentu, kiedy roszczenie stało się wymagalne. Jak zatem określić taki termin? Otóż, jeżeli w umowie mamy oznaczony dzień płatności jako na przykład 10 maja, to wierzyciel może żądać spełnienia świadczenia od dłużnika już od 11 maja i w konsekwencji powyższego może już naliczać odsetki za zwłokę w płatności wymagalnej już kwoty. Określenie wysokości naliczanych odsetek za zwłokę w płatności stanowi pewnego rodzaju zabezpieczenie przez niesłownym dłużnikiem.

Odsetki ustawowe czy odsetki umowne?

Zawierając umowę mamy do dyspozycji określenie wysokości naliczanych odsetek na dwa sposoby. Pierwszy z nich, to określenie odsetek według stawek ustawowych (odsetki ustawowe). Wówczas w umowie precyzujemy: “wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia”. Natomiast można również określić odsetki umowne, których wartość nominalna jest wyższa od odsetek ustawowych, więc wychodzi to z korzyścią dla wierzyciela.

Kalkulatory odsetek. Jak z nich korzystać?

W tym miejscu wskazać należy, iż z pomocą przy wyliczeniu odsetek przychodzi kalkulator odsetek. Są to programy, z których możemy skorzystać online. Należy bowiem wpisać kwotę roszczenia (należności głównej) oraz wskazać daty płatności (wymagalności roszczenia), wówczas system sam wskazuje należną kwotę odsetek. Oczywiście należy również wskazać, jakie odsetki mają zostać wyliczone, ponieważ kwota ta może ulec zmianie w sytuacji czy do czynienia mamy z odsetkami ustawowymi za opóźnienie czy też z odsetkami umownymi.