Turniej Prawa Rynków Kapitałowych to inicjatywa członków Koła Naukowego Prawa Rynków Kapitałowych.

Projekt skierowany jest do studentów kierunków prawniczych i ekonomicznych, interesujących się zagadnieniami rynku kapitałowego, transakcjami M&A, private equity czy VC. Ideą Turnieju jest umożliwienie wzajemnej wymiany wiedzy wśród uczestników, a także wspólne rozwijanie kompetencji kluczowych dla dalszej pracy w dziedzinie regulacji finansowych.

Do udziału w Turnieju zapraszamy studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich z całej Polski. Warunkiem uczestnictwa jest zarejestrowanie dwuosobowego zespołu oraz pomyślne przejście drużynowego testu sprawdzającego wiedzę z zagadnień rynków kapitałowych, opublikowanego na stronie Wydarzenia.

I edycja Turnieju odbyła się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 14 i 15 marca 2017 r. Rozgrywki akademickie były poprzedzone całodniowymi warsztatami dla zaproszonych drużyn, które zostały poprowadzone przez przedstawicieli renomowanych kancelarii i firm. Wręczenie nagród dla najlepszych uczestników nastąpiło w trakcie przyjęcia.

II edycja Turnieju rusza już w marcu 2018 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Aktualne informacje zawsze na Facebooku.

Pre-Turniej: Luty 2018 r.

Pre-Turniej odbędzie się w siedzibie naszego partnera merytorycznego Kancelarii prawnej White&Case. Jeśli chcesz sprawdzić swoje możliwości jako Uczestnik to idealna okazja by poczuć się jak na Giełdzie Papierów Wartościowych w dniu Rozgrywek.

Dzień Warsztatów: 14 marca 2018 r.

Dzień Rozgrywek: 15 marca 2018 r.

Runda I

W Rundzie I Turnieju zmierzy się 10 najlepszych Drużyn zaproszonych do udziału w projekcie. Zadaniem Uczestników będzie udzielenie odpowiedzi na 30 pytań zamkniętych. Pytania będą odczytywane przez prowadzącego oraz wyświetlane odpowiednio na ekranie. Na udzielenie odpowiedzi na każde pytanie Drużyny będą miały 30 sekund.

Runda II

Do Rundy II awansują 4 Drużyny, które uzyskały najwięcej punktów w Rundzie I. Dla Drużyn zostanie przygotowanych 20 pytań otwartych. Pytanie będą zadawane przez prowadzącego oraz odpowiednio wyświetlane na ekranie. Odpowiedzi będą udzielane w oparciu o zasadę pierwszeństwa. W rundzie II Drużyny będą oceniane przez Radę Programową.

Finał

Dwie Drużyny, które uzyskają najwięcej punktów w Rundzie I oraz Rundzie II zostaną zakwalifikowane do Finału i tam przystąpią do rozwiązywania kazusu. Do dyspozycji Uczestników zostaną przekazane odpowiednie materiały naukowe. Na przygotowanie opracowania Drużyny będą miały 180 minut. Po tym czasie Drużyny zaprezentują swoje rozwiązania oraz odpowiedzą na pytania Rady Programowej i Drużyny przeciwnej. Zwycięzcę I edycji Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych wyłoni Rada Programowa.

KNPRK Specials: 14-15 kwietnia 2018 r.

Dla wszystkich uczestników Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych została przygotowana niespodzianka, o której już wkrótce więcej informacji.

Aby dołączyć do grona Uczestników I edycji Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych należy pomyślnie przejść rekrutację, która składa się z rozwiązania testu rekrutacyjnego oraz przesłania CV Organizatorom Projektu.

Każdy z członków Drużyny rozwiązuje test rekrutacyjny, który składa się z 10 pytań otwartych. Na udzielenie odpowiedzi przewidziane jest 60 minut. Po zakończeniu testu każdy z Członków Drużyny wysyła swoje CV oraz informację o nazwie Drużyny, a także dane drugiego Członka na adres info@knprk.edu.pl.

Punkty, które uzyskają Członkowie jednej Drużyny zostaną zsumowane. Po zakończeniu rekrutacji organizatorzy stworzą ranking uzyskanych przez Drużyny punktów. 10 Drużyn, które uzyskają najwyższe wyniki, otrzyma zaproszenie do wzięcia udziału w Turnieju Prawa Rynków Kapitałowy.

Przygotowała kancelaria
Greenberg Traurig1

I. AKTY NORMATYWNE:

1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. 2016 poz. 1636 ze zm.)
2) ustawa z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. 2016 poz. 1896 ze zm.)
3) ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1639 ze zm.)
4) ustawa z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz. U. 2015 poz. 238)
5) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. 2016 poz. 1771)
6) ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 nr 94 poz. 1037)
7) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.6.2014)
8) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.6.2014)

II. PODSTAWOWA LITERATURA:

1) A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, wyd. 4, Warszawa 2015
2) red. M. Wierzbowski, L. Sobolewski, P. Wajda, Prawo rynku kapitałowego. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014
3) red. M. Stec, Prawo instrumentów finansowych. SPH tom 4, Warszawa 2016
4) red. W. J. Katner, Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. SPP tom 9, wyd. 2, Warszawa 2015
5) red. A. Szumański, Prawo papierów wartościowych. SPP tom 18, wyd. 3, Warszawa 2016
6) red. A. Szumański, Prawo papierów wartościowych. SPP tom 19, wyd. 1, Warszawa 2006
7) A. Puchalski, Funkcje i konstrukcja prawna wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub
zamianę akcji spółki publicznej w prawie, Warszawa 2016

Partnerzy

Patronaty honorowe

Patronaty medialne

Współpraca uniwersytecka